Etusivu » Laatupoikkeamat

Laatupoikkeamat ja työkaluja niiden käsittelyyn ja hallinnointiin

Jaa sivu:

Tällä sivustolla keskitytään tietosuojaan ja tietoturvaloukkauksesta ilmoittamiseen, mutta on olemassa myös lukuisa määrä muita poikkeamia. Käsittelemme nyt niitä kaikkia laatupoikkeamina ja esittelemme niiden hyödyntämiseen kehitetyt uudet käytännölliset palvelumme.

Tervehdi poikkeamia ilolla

Usein ajatellaan, että hyvä ja laadukas organisaatio toimii virheettömästi. Poikkeamia pidetään epätoivottuina, ehkä jopa merkkeinä pienemmästä tai isommasta epäonnistumisesta. Kuitenkaan inhimillinen toiminta ei koskaan voi olla täysin virheetöntä. Varsinkin kun halutaan kehittyä ja mennä eteenpäin, tehdään väistämättä välillä myös virheitä. Uusi tuote ei ehkä täysin vastannutkaan asiakkaan tarpeita, luvatusta aikataulusta myöhästyttiin tai tavarantoimittajan toimittamissa osissa oli puutteita. Toimivakaan riskienhallinta ei pysty ennakoimaan jokaista asiaa ja yksityiskohtaa.

Olennaista onkin, miten sattuneisiin poikkeamiin reagoidaan, ja osataanko niitä käyttää apuna toiminnan ja tuotteiden laadun kehittämisessä. Erinomaiseen laatuun pyrkivä organisaatio seuraa poikkeamiaan jatkuvasti. Se kannustaa henkilöstöään ilmoittamaan kaikki havaitsemansa virheet, kerää ne systemaattisesti toimivaan järjestelmään, analysoi poikkeamien syyt ja parantaa toimintaansa niistä opitun perusteella. Avainasia ei olekaan siis poikkeamien täydellinen välttäminen, vaan poikkeamista oppiminen. Hyvä poikkeamien käsittelyn järjestelmä auttaa organisaatiota jatkuvasti oppimaan ja kehittymään.

Pro Ilmoitus

www.poikkeamienilmoitusjarjestelma.fi

Pro Ilmoitus -palvelu tiivistettynä

Pro Ilmoitus on erilaisten organisaatioiden monipuolinen ilmoitusjärjestelmä. Sen avulla työnantaja ja esimiehet, työsuojeluhenkilöstö, henkilöstöhallinto sekä laadunhallinta pystyvät ottamaan vastaan erilaisia ilmoituksia ja toimimaan valmiiksi sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Pro Ilmoitus -palvelun ominaisuudet:

Perusversio

 • käyt­tä­jä­tun­nusten ja -oikeuksien hallinta
 • orga­ni­saation yksi­köiden hake­mis­to­puu­rakenne
 • työhön perehdytys
 • työnopastus
 • väkivaltariskien arviointi
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
Poikkeamailmoitukset
 • aloite / kehitysidea
 • häiriötilanteen ilmoitus
 • palaute perehdyttämisestä ja työhön opastamisesta
 • työturvallisuus
  • turvallisuushavainto ja läheltä piti -tilanteet
  • kaksi vaihtoehtoa: lyhyt ja pitkä ilmoitus
 • uhka- ja väkivaltatilanteet
  • oma ilmoituslomake päiväkodeille, kouluille ja muille oppilaitoksille
  • oma käsittelylomake päiväkodeille, kouluille ja muille oppilaitoksille
  • yleiset uhka- ja väkivaltatilanteet (kaikki työpaikat)
 • häirintä työssä
  • työssä koettu häirintä tai epäasiallinen kohtelu
  • seksuaalinen häirintä
 • työssä kuormittuminen
 • tietosuoja
  • tietoturvaloukkaukset
  • muut merkittävät havainnot ja ongelmat
 • sisäilmaongelmien ilmoituslomake
 • laatupoikkeamat
  • asiakasreklamaatio
  • ympäristövahinko
  • auditointihavainto
  • tuotteen laatupoikkeama
  • palvelun laatupoikkeama
  • toimituspoikkeama
  • turvallisuuspoikkeama
  • sisäinen poikkeama
  • alihankkijoihin liittyvä poikkeama
  • muu, mikä?

Laaja versio

Dashboardit
 • muistutukset
 • poikkeamat

Ilmoitusten saavuttua laatupäällikkö pystyy käsittelemään ne valmiilla käsittelylomakkeilla ja linkittämään ne halutessaan Pro Laadunhallintaan.

Saapuneet ja käsitellyt poikkeamat on helppo linkittää kehittämäämme Pro Laadunhallinta toimintajärjestelmään.

Listaus ei välttämättä ole täydellinen, koska palvelut kehittyvät koko ajan asiakaspalautteen ja toiveiden mukaan.

Tutustu palveluun osoitteessa: www.poikkeamienilmoitusjarjestelma.fi

Pro Laadunhallinta

www.laadunhallintajarjestelma.fi

Pro Laadunhallinta -palvelu tiivistettynä

Pro Laadunhallinta on kaikille laadunhallinnasta kiinnostuneille organisaatioille suunniteltu kevyt ja helppokäyttöinen toimintajärjestelmän alusta, jonka avulla pystytte hallitsemaan usean eri standardin mukaisia järjestelmiä samalla työkalulla. Laadunhallinta-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmien tarkoitus on tukea organisaatiota järjestelmällisessä johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä sekä varmistaa laatu- ja muiden vaatimusten täyttyminen.

Palvelumme avulla järjestelmissä tarvittavan dokumentaation ylläpito on helppoa ja vaivatonta. Tarvittava tieto löytyy yhdestä paikasta, ja tiedon päivittäminen ja jakaminen onnistuu helposti. Pro Laadunhallinnan avulla teidän on helppo korvata perinteiset, vaikeasti hallinnoitavat Excel- ja muut tiedostot tietokantapohjaisella järjestelmällä, johon voidaan tarvittaessa ladata myös jo olemassa olevia dokumentteja.

Siihen on helposti liitettävissä myös muita Pro-pilvipalveluita, jotka tuottavat riskien arviointeja, poikkeamailmoituksia ja muita tarvittavia dokumentteja laadunhallinnan tueksi.

Pro Laadunhallinta -palvelun ominaisuudet:

Perusversio

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation yksiköiden hakemistopuurakenne
 • koulutusrekisteri
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
Perusversio tukee seuraavia standardeja:
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • ISO 27001
 • ISO 9001 + ISO 14001

Laaja versio (ensisijaisesti ISO 9001)

 • auditointisuunnitelma
 • auditointiraportti
 • johtoryhmän kokouksen pöytäkirja
 • johtamisen vuosikello
 • johdon katselmuspöytäkirja
 • laatupolitiikka
 • laatutavoite
 • organisaation strategia
 • organisaation roolit, vastuut ja valtuudet
 • organisaatiokaavio
 • projektisuunnitelma
 • työohje
 • toimintaohje
 • tarjouspyyntö
 • tarjous
 • tilaus
 • tilausvahvistus
 • työntekijän vaitiolo-/salassapitosopimus / NDA
Englanninkieliset lomakkeet:
 • ISO 9001 Quality management system
 • ISO 14001 Environmental management system
 • ISO 9001 and ISO 14001 – Combined version
 • Audit plan (ISO 9001:2015)
 • Audit report (ISO 9001:2015)
 • Annual clock of management
 • Minutes of the meeting of the management team
 • Minutes of the management review
 • Quality policy
 • Quality objective
 • Organization’s strategic planning
 • Roles, responsibilities, and mandates of the organization
 • Organizational chart
 • Project plan
 • Procedural Guidelines
 • Occupational Guidelines
 • Tender
 • Call for Tenders
 • Order
 • Order confirmation
Dashboardit
 • muistutukset

Laatupoikkeamat kiinnostavat myös riskienhallinnasta vastaavaa henkilöä – ja riskien arviointi laatupäällikköä. Kolmesta palvelusta muodostuu kattava kokonaisuus kaikkien poikkeamien hallintaan.

Listaus ei välttämättä ole täydellinen, koska palvelut kehittyvät koko ajan asiakaspalautteen ja toiveiden mukaan.

Tutustu palveluun osoitteessa: www.laadunhallintajarjestelma.fi

Scroll to Top